Regulamin strony

 1. Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia oznaczają:
 • Regulamin – niniejszy regulamin, określający zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę oraz zasady korzystania przez Użytkowników z Serwisu.
 • Usługodawca – Paweł Lebda, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: „Netpositive Paweł Lebda” pod adresem: Kraków, ul. Przemysłowa 4/28 (30-701 Kraków), identyfikujący się numerami NIP: 8661650503 oraz REGON: 360263516, adres e-mail: [kontakt@wybierz.to].
 • Użytkownik – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone Usługi lub z którym zawarta może być umowa o świadczenie Usług.
 • Konsument – zgodnie z art. 221. Kodeksu cywilnego, Użytkownik, będący osobą fizyczną, dokonujący z Usługodawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.
 • Serwis – oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Usługodawca prowadzi serwis internetowy, działający w domenie [wybierz.to]
 • Usługa usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę, polegająca na zapewnieniu dostępu do funkcjonalności Serwisu, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.
 1. Regulamin stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 roku, poz. 1422) z zastrzeżeniem pkt. 19. poniżej.
 2. Do korzystania z Serwisu i współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca, wymagane są:
 • urządzenie pozwalające na przeglądanie witryn internetowych z dostępem do Internetu, minimalna rozdzielczość ekranu w jakiej witryna Serwisu jest responsywna to: 1024×768;
 1. Korzystanie z Usług jest dobrowolne i bezpłatne dla każdego Użytkownika oraz nie wymaga podjęcia żadnych formalnych działań (np. rejestracji), z zastrzeżeniem pkt. 10.-12. Regulaminu.
 2. Zawarcie umowy o świadczenie Usług następuje z chwilą rozpoczęcia korzystania przez Użytkownika z Serwisu.
 3. Umowa o świadczenie Usług jest zawarta na czas nieoznaczony i może zostać rozwiązana na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa, jak również – w zakresie, w jakim jest to dopuszczalne przez obowiązujące przepisy – poprzez każdą ze stron w dowolnym momencie przez zaprzestanie udostępniania Serwisu (przez Usługodawcę) albo przez zaprzestanie korzystania z Serwisu (przez Użytkownika).
 4. Zakazane jest, w ramach korzystania z Serwisu i innych Usług świadczonych przez Usługodawcę, dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, naruszającym dobra osobiste lub majątkowe prawa autorskie osób trzecich, lub naruszające w jakikolwiek sposób obowiązujące normy społeczne i obyczajowe, zasady współżycia społecznego w Internecie (netykieta). W szczególności zakazane jest:
 • propagowanie ustrojów totalitarnych, symboli z nimi związanych, nawoływanie do nienawiści lub popełnienia przestępstwa;
 • zamieszczanie treści wulgarnych, lub zawierających wulgaryzmy, lub treści powszechnie uznanych za obraźliwe;
 • zamieszczanie i posługiwanie się danymi osobowymi innych osób oraz ich wizerunkami bez stosownego upoważnienia;
 • dostarczanie szkodliwego oprogramowania;
 • zamieszczanie treści propagujących używanie narkotyków, lub substancji psychoaktywnych, lub propagujących nadużywanie alkoholu;
 • działanie o charakterze spamerskim, a także mające znamiona czynu nieuczciwej konkurencji lub nieuczciwej praktyki rynkowej.
 • zamieszczanie treści podważających dobre imię lub renomę Sprzedającego bądź osób trzecich;
 • zamieszczanie odnośników do stron i plików zawierających ww. treści.
 1. Niedozwolone jest przeprowadzanie w stosunku do Serwisu jakichkolwiek testów penetracyjnych, testów bezpieczeństwa, próby łamania zabezpieczeń i działalność o charakterze hakerskim.
 2. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za treści zamieszczane przez siebie w Serwisie. W przypadku umieszczania przez Użytkownika w Serwisie treści zabronionych prawem lub Regulaminem, Usługodawca upoważniony jest do ich usunięcia, a także do wypowiedzenia na tej podstawie umowy o świadczenie Usług ze skutkiem natychmiastowym.
 3. Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne, więcej informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Usługodawcę znajduje się w Polityce prywatności i Cookies, dostępnej tutaj: [link]
 4. Tryb postępowania reklamacyjnego dotyczący Usług jest następujący:
 • Użytkownicy mogą składać reklamacje w sprawach Usług świadczonych przez Usługodawcę w formie pisemnej bądź poprzez pocztę elektroniczną na adresy wskazane w pkt. 1.2. Regulaminu;
 • reklamacja powinna zawierać:
  • oznaczenie Użytkownika oraz jego dane identyfikujące;
  • oznaczenie Usługi, której dotyczy reklamacja;
  • uzasadnienie ze wskazaniem na nieprawidłowość.
 1. Reklamacje będą rozpoznawane w terminie 14 dni od ich otrzymania.
 2. W trakcie trwania procesu reklamacyjnego, Usługodawca może zwrócić się do Użytkownika o dodatkowe wyjaśnienia, dokumenty lub weryfikację przebiegu zdarzenia podlegającego reklamacji.
 3. Po rozstrzygnięciu reklamacji Usługodawca poinformuje składającego reklamację o jej uwzględnieniu lub odmowie uwzględnienia (przy czym informacja o odmowie uwzględnienia reklamacji będzie zawierała uzasadnienie).
 4. Po wyczerpaniu procedury reklamacyjnej uregulowanej w Regulaminie, Użytkownik będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z drogi sądowej w celu dochodzenia swoich ewentualnych roszczeń lub skorzystania z dopuszczonych przez prawo pozasądowych sposobów reklamacji, w szczególności mediacji i stałego sądu polubownego prowadzonego przez właściwe jednostki Inspekcji Handlowej, a także uzyskania pomocy w tym zakresie ze strony właściwego powiatowego lub miejskiego rzecznika praw konsumentów (przy czym Usługodawca nie ma obowiązku wyrażenia zgody na zastosowanie pozasądowych sposobów rozstrzygania reklamacji). Dokładne informacje na temat możliwości zastosowania procedur pozasądowych mogą być dostępne są m.in. w siedzibach właściwych organów (miejskich i powiatowych rzeczników praw konsumenta, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej) oraz na ich stronach internetowych, a także na stronach internetowych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (uokik.gov.pl).
 5. Usługodawca informuje również o istnieniu platformy ODR (rozwiązywania sporów online), funkcjonalnej od 15 lutego 2016 r., pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr oraz o możliwości, począwszy od powyższej daty, wykorzystania platformy ODR w celu rozstrzygnięcia sporów.
 6. Celem uczynienia zadość wymogom ustawy, o której mowa w pkt. 2. Regulaminu, Usługodawca niniejszym informuje, iż:
 • korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną, w tym Usług, za pośrednictwem sieci Internet wiąże się z ryzykiem. Podstawowym zagrożeniem jest możliwość zainfekowania systemu teleinformatycznego przez tzw. wirusy, robaki i konie trojańskie. By uniknąć zagrożeń z tym związanych zaleca się, by osoby korzystające z Serwisu zainstalowały na swoim urządzeniu oprogramowanie antywirusowe i na bieżąco je aktualizowały.
 • Usługodawca wprowadza do systemu informatycznego, którym posługuje się osoba korzystająca Serwisu pliki „cookies”, tj. mały fragment tekstu, który serwis internetowy wysyła do przeglądarki i który przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych wejściach na witrynę. „Cookies” używane są głównie do utrzymywania sesji np. poprzez wygenerowanie i odesłanie tymczasowego identyfikatora po logowaniu. Mogą być jednak wykorzystywane szerzej poprzez zapamiętanie dowolnych danych, które można zakodować jako ciąg znaków. Dzięki temu użytkownik nie musi wpisywać tych samych informacji za każdym razem, gdy powróci na tę stronę lub przejdzie z jednej strony na inną. Więcej informacji dotyczących cookies znajduje się w Polityce prywatności i Cookies.
 1. Usługodawca informuje, że:
 • Wszelkie treści zawarte w Serwisie mają charakter jedynie informacyjny i marketingowy. Usługodawca nie nakłania i nie zachęca do brania udziału w grach hazardowych.
 • Serwis nie jest nie jest kierowany do małoletnich i nie przedstawia osób małoletnich.
 • Dochowuje starań, by informacje zamieszczane w Serwisie były aktualne na dzień ich umieszczenia, tym niemniej nie gwarantuje ich aktualności w późniejszym czasie.
 • Wiadomości i materiały zamieszczone w Serwisie nie powinny być interpretowane jako:
  • łączące urządzanie gier lub uczestniczenie w grach hazardowych ze sprawnością fizyczną, intelektualną bądź szansą na uzyskanie łatwej wygranej;
  • zawierające stwierdzenie, że udział w grach hazardowych ma relaksujący, uspokajający skutek lub jest sposobem rozwiązywania konfliktów osobistych lub problemów finansowych;
  • przedstawiające powstrzymywanie się lub umiarkowane uczestniczenie w grach hazardowych w negatywny sposób;
  • zachęta do uiszczania wyższych stawek jako czynnika zwiększającego szansę na wygraną;
  • wywołujące skojarzenia z atrakcyjnością seksualną, relaksem lub wypoczynkiem, nauką lub pracą, sukcesem zawodowym, życiowym lub finansowym.
 • Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
  • prawdziwość, rzetelność i dokładność informacji czy analiz, które są zawarte w Serwisie;
  • decyzje podjęte przez Użytkowników, lub osoby trzecie, dotyczące udziału w grach hazardowych, a oparte na wiadomościach zaczerpniętych z Serwisu,
  • jakiekolwiek straty powstałe z udziału w grach hazardowych opartych na rekomendacji, prognozie lub innych informacjach zaczerpniętych z Serwisu.
 • W przypadku umieszczenia w Serwisie odnośników (linków) do innych stron internetowych, Usługodawca zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczoną na tych stronach.
 • Serwis oraz treści na nim umieszczone chronione są prawem autorskim. Poza zakresem dozwolonego użytku, nie mogą one być wykorzystane bez pisemnej zgody Usługodawcy.
 1. Usługodawca zastrzega możliwość sporządzenia dla konkretnych usług świadczonych drogą elektroniczną regulaminów odrębnych od niniejszego. W razie obowiązywania takiego odrębnego regulaminu, postanowień pkt. 1.-19. Regulaminu nie stosuje się w odniesieniu do usługi, której on dotyczy.
 2. Regulamin wchodzi w życie w dniu [23 maja 2017] r.

 

Ocena artykułu
Oddaj głos, bądź pierwszy!

Baza wiedzy wybierz.to